برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
0 ریال
2
800,000 ریال
مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله 300000 ریال
3
500,000 ریال
4
1,000,000 ریال
برای مقالات دوم تا چهارم 500000 ریال به ازاء هر مقاله
5
800,000 ریال
6
3,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
700,000 ریال
زمان برگزاری 3 دی ماه 1394، کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران
2
700,000 ریال
تاریخ برگزاری 5 آذرماه 1394، کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران
3
700,000 ریال
زمان برگزاری 12 آذرماه 1394، مکان برگزاری: کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران
4
700,000 ریال
زمان برگزاری 26 آذرماه 1394، کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران
5
700,000 ریال
زمان برگزاری 10 دی ماه 1394، کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران