برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

نوع عضویت شماره 1

رایگان

دانشجویان

800,000

ریال
مقالات دوم تا چهارم به ازاء هر مقاله 300000 ریال

شرکت کننده آزاد

500,000

ریال

اساتید

1,000,000

ریال
برای مقالات دوم تا چهارم 500000 ریال به ازاء هر مقاله

نوع عضویت شماره 3

800,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

3,000,000

ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.

خدمات

700,000

ریال
تاریخ برگزاری 5 آذرماه 1394، کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران

700,000

ریال
زمان برگزاری 3 دی ماه 1394، کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران

700,000

ریال
زمان برگزاری 12 آذرماه 1394، مکان برگزاری: کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران

700,000

ریال
زمان برگزاری 26 آذرماه 1394، کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران

700,000

ریال
زمان برگزاری 10 دی ماه 1394، کرج، پردیس البرز دانشگاه تهران